Kurz na prepravu plavidlami pre suchý náklad

Otázka č.: 1
Aká je skratka Európskej dohody medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách?
A
B
C
D