Kurz na prepravu plavidlami pre suchý náklad

Otázka č.: 1
Ktoré predpisy obsahujú podmienky pre prepravu nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách?
A
B
C
D