Kurz na prepravu plavidlami pre suchý náklad

Otázka č.: 1
Do akej miery musia byť, popri odborníkovi ADN, na palube zamestnané osoby oboznámené s predpismi na prepravu nebezpečného tovaru?
A
B
C
D